Privacybeleid

 

Privicyverklaring

Elly Rijnvis, gevestigd aan Duifkruid 43, 8255 KK  Swifterbant, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

 • Elly Create Cards, Gift&More
 • Elly Rijnvis
 • Duifkruid 43
 • 8255 KK  Swifterbant
 • 0610341500

Elly Rijnvis is de eigenaresse van Elly Create Cards, Gifts& More. Zij is te bereiken via ellyrijnvissu@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Uw persoonsgegevens worden door mij verwerkt doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of  omdat u deze gegevens zelf aan mij hebt verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt zijn:

 • – Voor- en achternaam
 • – Adresgegevens
 • – Telefoonnummer
 • – E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Deze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via ellyrijnvissu@gmail.com, dan verwijderen ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Elly Rijnvis verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 •  Het afhandelen van uw betaling
 •  U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om haar dienstverlening uit te kunnen voeren
 •  U te informeren over wijzigingen van diensten en producten
 •  Om goederen en diensten bij u af te leveren
 •  Elly Rijnvis verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die zij nodig hebben voor de   belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Elly Rijnvis neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Elly Rijnvis) tussen zit. Elly Rijnvis gebruikt geen computerprogramma’s of -systemen:

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Elly Rijnvis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld. Ik  hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • e-mails met betrekking tot aanvragen informatie: maximaal 1 jaar
 • e-mails met betrekking tot bestellingen: maximaal 2 jaar
 • e- mails met betrekking financiële administratie en facturatie: maximaal 7 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Elly Rijnvis verstrekt uw persoonsgevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw persoonsgegevens worden nooit verkocht aan derden.

Nieuwsbrief ontvangen – Blog volgen

Deze website wordt gehost door WordPress. U kunt  kiezen mijn voor blog volgen via e-mail of nieuwsbrief ontvangen. Hiervoor maakt Elly Rijnvis gebruikt van MailChimp. Deze mails bevatten een link waarmee u zicht ook weer kunt uitschrijven. Deze mailadressen worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn gegeven: het automatisch sturen van een update bericht of het versturen van een nieuwsbrief.

On-Line formulieren

Elly Rijnvis maakt gebruik van verschillende aanmeldformulieren van Google

De persoonlijke gegevens die u op deze formulieren invult worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn en alleen door de eigenaar van Elly Create Cards, Gifts&More

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Elly Rijnvis gebruikt cookies of vergelijkbare technieken doordat deze website gebruik maakt van verschillende mogelijkheden die het worldwideweb bied zullen er cookies geplaatst worden, u heeft de mogelijkheid deze altijd weer te verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.  Daarnaast heeft u het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door mijn bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken vanuw recht op bezwaar en/of  op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar ellyrijnvissu@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Elly Rijnvis zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Elly Rijnvis wil u er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Elly Rijnvis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ellyrijnvissu@gmail.com

Elly Rijnvis heeft de volgende maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen:

 • Beveilingssoftware
 • TLS- Ik verstuur uw gegeven via een beveiligde internetverbinding dit kunt u zien aan het hangslotje en “https//” in de adresbalk
Translate »