Privacyverklaring

privacyverklaring

Elly Rijnvis, gevestigd aan Duifkruid 43, 8255 KK  Swifterbant, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.ellycreatecardsgiftsandmore.nl/ Duifkruid 43,

8255 KK  Swifterbant

Nederland +31610341500

Elly Rijnvis is de Functionaris Gegevensbescherming van Elly Rijnvis Hij/zij is te bereiken via ellyrijnvissu@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Elly Rijnvis verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en omdat je deze gegevens zelf aan haar verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ellyrijnvissu@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Elly Rijnvis verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om haar dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van diensten en producten

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– Elly Rijnvis verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die zij nodig hebben voor de belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Elly Rijnvis neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Elly Rijnvis) tussen zit. Elly Rijnvis gebruikt geen computerprogramma’s of -systemen:

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Elly Rijnvis bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

(Categorie) persoonsgegevens  > 2 jaar na het laatste contact > klantenbestand

Personalia                                     > 2 jaar na het laatste contact> klantenbestand

Adres                                              > 2 jaar na het laatste contact>klantenbestand

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Elly Rijnvis verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Elly Rijnvis gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.  Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mijn bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar ellyrijnvissu@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Elly Rijnvis zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Elly Rijnvis wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Elly Rijnvis neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via ellyrijnvissu@gmail.com

leuk als je dit deelt!
Share on Facebook
Facebook
Email this to someone
email
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on LinkedIn
Linkedin